Obchodné podmienky

1 Základné ustanovenia

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) vydané spoločnosťou MF-Traders stavby s.r.o. so sídlom Husova 1334/4, 795 01 Rýmařov, Identifikačné číslo 073 16 518 vedenou pod spisovnou značkou C 75370 na Krajskom súde v Ostrave (ďalej len „predajca“), podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) upravujú vzájomné práva a povinnosti z kúpnej zmluvy medzi predajcom a nepodnikajúcou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“).

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.livero.sk (ďalej je „internetový obchod“), je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania; kupujúci sa za takú osobu považuje vždy, pokiaľ pri objednávke uvedie IČO.

1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.4 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.5 Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

2 Informácie o tovare a cenách

2.1 Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dohodnutie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2 V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.3 Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

3 Zákaznícky účet

3.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vytvárať objednávky tovaru. Toto ustanovenie nevylučuje objednanie tovaru bez registrácie zákazníckeho účtu kupujúcim.

3.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami zavineného kupujúcim.

3.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

3.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

3.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

4 Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

4.1 Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.2 Kupujúci vykonáva objednávku tovaru prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode, alebo vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

4.3 Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia.

4.4 Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo odoslať. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

4.5 Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Potvrdenie o obdržaní objednávky nie je akceptáciou návrhu, je automatické a týmto konaním nedochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho.

4.6 Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky bude odoslané na emailovú u kupujúceho. Platí, že objednávka vytvorená kupujúcim je ofertou kupujúceho a doručením oznámenia o prijatí objednávky je akceptáciou návrhu predávajúcim.

4.7 V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

4.8 Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle +421 232 195 445 alebo email info@livero.sk predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

4.9 V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho. Za zjavne chybnú cenu sa považuje cena, ktorá je nižšia ako cena obvyklá.

 

5 Platobné podmienky a dodanie tovaru

5.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. 6543210124/2010, vedený u Fio banka a.s. odovzdávací tovar v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v prevádzke alebo v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere výdajne zásielok.

5.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3 V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

5.4 V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5.5 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

5.6 Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5.7 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

5.8 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

5.9 Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim objednávke, prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil, alebo osobným odberom v prevádzke predávajúceho.

5.10 Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho av potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.11 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.12 Pri prevzatí tovaru od ktoréhokoľvek prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Rovnako tak je povinný kupujúci skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či obsah nebol poškodený pri preprave.

5.13 V prípade prevzatia tovaru od Slovenskej Pošty, ktoré sa poškodilo počas prepravy, je nutné reklamovať ho bezodkladne, najneskôr do 2 dní od prevzatia pri Slovenskej pošte. Reklamáciu s kupujúcim bude ďalej riešiť Slovenská pošta.

5.14 V prípade prevzatia tovaru od iného dopravcu ako Slovenskej pošty, ktoré sa poškodilo počas prepravy, je nutné ihneď s vodičom spísať zápisnicu o škode a kontaktovať predajcu na infolinke +421 232 195 445 alebo emailu info@livero.sk. Pokiaľ poškodenie nie je zjavné, potom je nutné predajcu kontaktovať najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru. Ak nebude predávajúcemu oznámené poškodenie tovaru pri preprave bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín, potom nároky na záruku z prepravy kupujúcemu zaniká uplynutím tejto lehoty. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu u prepravnej spoločnosti pre kupujúceho uplatniť svojím menom.

5.15 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad predávajúci odošle na emailovú adresu kupujúceho.

5.16 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia veci.

 

6 Práva z chybného plnenia a reklamácie

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až § 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

6.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam, je vhodná na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje as ktorým predávajúci súhlasil, a je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokyny na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

6.3 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že popri dohodnutých vlastnostiach je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem, vec množstvom , akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím zmluvy.

6.4 Predávajúci plní v strednej akosti, ak nie je dohodnuté inak individuálne s kupujúcim.

6.5 Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Vadou veci nie je opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním alebo pri použitej veci opotrebenie zodpovedajúce miere jej predchádzajúceho používania.

6.6 Ak neoznámil kupujúci vadu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, predávajúci reklamáciu zamietne. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

6.7 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil. Kupujúcemu neprislúcha práva z vadného plnenia, pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí kúpnej zmluvy alebo, pokiaľ je tovar odovzdaný neskôr ako pri uzavretí kúpnej zmluvy, potom priamo pri jeho prevzatí.

6.8 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu tiež za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.

6.9 Ak má vec vadu, môže spotrebiteľ požadovať jej odstránenie, a to dodaním novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre spotrebiteľov. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by mala bez vady.

6.10 Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s § 2170 ods. 1 a 2, sa vada prejaví opakovane, je vada podstatným porušením zmluvy, alebo je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné , Že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

6.11 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci preferuje prijatie reklamácie na adrese U štadióna 1881/10, 792 01 Bruntál. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.12 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a spotrebiteľ o tom musí byť informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po márnom uplynutí 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

6.13 Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť okamihom, kedy je reklamácia uplatnená u predávajúceho, ak nie je potrebné na posúdenie vady dodania tovaru a ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho tovar odovzdať predávajúcemu na posúdenie vady. Ak nepredá kupujúci tovar predávajúcemu, platí, že kupujúci je v omeškaní v zmysle § 1975 zákona č. 89/2012 Zb. a lehota na vybavenie reklamácie nebeží.

 

7 Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

7.2 Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy týkajúcej sa poskytovania služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

7.3 Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ je predmetom plnenia dodávka tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho.

7.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.

7.5 Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

7.6 Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

7.7 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7.8 Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.

7.9 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

7.10 Predávajúci je taktiež oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť uzavreté za zjavne chybnú cenu v zmysle čl. 4.9. obchodných podmienok.

7.11 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, umiestnený na webovom rozhraní https://www.livero.sk/vratenie-tovaru-a-reklamacia/. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@livero.sk.

 

8 Doručovanie

8.1 Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

8.2 Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

9 Mimosúdne riešenie sporov

9.1 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

9.2 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

9.3 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

10 Informácie o overovaní recenzií a hodnotení zákazníkov

10.1 Všetky recenzie ponúkaného tovaru sú uvedené zákazníkmi, ktorí si tovar u predajcu zakúpili. Predajca umožňuje vložiť recenziu iba registrovanému zákazníkovi, ktorý si tovar zakúpil, čím je zaistená dôveryhodnosť poskytnutých informácií.

 

11 Záverečné ustanovenia

11.1 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

11.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

11.4 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

11.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

11.7 Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 13.11.2023